Phili-Plus


33e jaargang nr.3

november 2021

Mededelingenblad van de Seniorenvereniging Philips Bosch
Redactieadres:Jan de Wittstr.16, 5037 RE – E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Websiteadres: http://www.desvpb.nl


VAN DE BESTUURSTAFEL

 Programma november en december

2 november Computerclub.

4 november Foto’s en dia’s.  

9 november Hobbyclub.

18 november Excursie Philips Historisch Museum in Eindhoven                                          

7 december Computerclub.  

14 december Hobbyclub.  

16 december Kerstbingo.    

Jaarprogramma 2022 

 


  BINGO:             

  

Op donderdag 16 december 2021, is het weer Bingo middag.

We beginnen om 14.00 uur in de “DORPSHERBERG”in Teteringen.

Het wordt weer een gezellige middag met veel Prijzen,om te winnen.

                                          TOT ZIENS

                                     DE BINGO TEAM


 4 november 2021 Soos, Foto’ Slide Mix.

Op donderdag 4 november 2021 gaan wij om 14.00 uur in de Dorpsherberg in Teteringen de foto bekijken.

1-Memory' foto's van 2012-2013 en 2014 . 2- foto's activiteiten van nov.2019 t/m. februari 2020. 3- foto's activiteiten van 9 sept. en van 14 oktober 2021.


 

 Beste Leden van de seniorenvereniging van Philips /Bosch Breda.

Op 16 september 2021 is de 63e algemene ledenvergadering geweest waarbij 23 leden aanwezig waren. Onze dank hiervoor, het verslag van deze ledenvergadering vindt u in deze Phili- plus 3. De belangrijkste punten waren het voortbestaan van de seniorenvereniging Philips/Bosch Breda.

De uitkomst hiervan is om nog in 2022 verder te gaan in de zelfde vorm ,en in de Algemene ledenvergadering op 15 september 2022 te kijken of het nog verstandig is om in de huidige vorm door te gaan, gezien het feit dat het actieve ledental snel vermindert. Op 15 september ‘22 kunnen wij dan besluiten aan de hand van de dan geldende gegevens om door te gaan onder de huidige vorm, of in een andere dan een vereniging. Bijvoorbeeld vrienden van Philips/Bosch Breda club.

 Over dit voorstel is er gestemd door de leden en er is veel begrip voor iedereen is unaniem voor, en is het er mee eens om dit zo te gaan doen. Eens te meer omdat er voor de verenigingen er binnen de komende vijf jaar door de wet veel gaat veranderen vooral op bestuurlijk niveau wat ook veel financiële consequenties met zich meebrengt. Tijdens de ledenvergadering is er de bestuursverkiezingen geweest en is er afscheid genomen van de voorzitter T. Broeders en de secretaris T.v.d. Wege beide heren waren niet meer herkiesbaar door omstandigheden, zij zijn heel hartelijk bedankt voor wat zij beide voor de seniorenvereniging hebben gedaan, en blijven gewoon lid. Daarmee is de heer H. Frishert voorzitter geworden en Mevrouw W. Nelemans is nu de nieuwe secretaris van de s.v.p.b. geworden. Graag voortaan alle correspondentie naar haar sturen ook is zij het contact adres voor door geven bij ziekte of ander verenigingsaangelegenheid en mutaties.Voor de notulen van de ledenvergadering ziet bijgevoegd verslag.

 Zoals jullie weten kan er vanaf 25 september gelukkig weer meer van de RIVM, wat betreft de corona maatregelen voor ons als vereniging houd dat in, dat bij al de activiteiten in de Dorpsherberg en in andere gelegenheden waar wij kunnen komen bij o.a. de wandelingen excursies soos enz. wordt er voorlopig nog gecontroleerd met de QR code. Zorg daarom er voor dat je de corona check app. of op papier de QR code hebt in combinatie met een geldig legitimatiebewijs zoals ID kaart, paspoort of Rijbewijs bij je hebt. Totdat ook deze maatregel verandert

 Verder het verzoek aan jullie leden om bij aanmelding deelname van een activiteit dit graag te doen voor de sluiting datum i.v.m. organisatorische redenen.  Bij opgave via de mail krijgt u altijd nog een bericht van ontvangst terug, mocht dit niet zo zijn dan graag opnieuw proberen of een telefoontje. Alvast bedankt hiervoor.

Voor mensen die graag naar een activiteit willen komen maar problemen hebben om daar te komen, bestaat er de mogelijkheid van carpoolen, dit graag doorgeven bij aanmelding activiteit. Bij voorbaat dank .

 


 

  Verslag van de 63e Algemeen Leden vergadering gehouden op 16 september 2021.

 Aanwezig: 23 leden inclusief 6 bestuursleden

Afgemeld: Fam. Klaassens, Fam. Hoefnagels, Sabar Wirjosentono. Afwezig: 67 Leden

1.Opening:

De voorzitter Ton Broeders opent deze vergadering voor hem de laatste keer als bestuurslid, waarop Henk het woord overneemt van hem en begint met de agenda van deze vergadering.

2.Mededelingen

Henk gaat verder met de vermelding dat door gezondheidsredenen Ton stopt als voorzitter en hij hem als interim is opgevolgd tot de bestuursverkiezingen van deze vergadering. Dat zelfde  is ook  voor de secretaris Tom van de Wege ,ook deze treedt af en is ook niet meer herkiesbaar zodat ook Wilma als interim optreed nu.   Tot de bestuur verkiezingen.

  1. Notulen van de ledenvergadering van 24 september 2020 

Henk vraagt of de aanwezige leden de notulen van de vorige vergadering goedkeuren, er is geen opmerking.

  1. Verslag van de secretaris over het afgelopen jaar.
  2. Tom geeft het over aan Wilma, die het overzicht doorneemt wat er het afgelopen jaar is gebeurt.
  3. Financieel verslag van de penningmeester over het afgelopen jaar en presentatie van de begroting 2022 

Frans reikt de overzichten uit zodat iedereen mee kan lezen bij zijn uitleg van de cijfers. Voor iedereen is het duidelijk dat de cijfers afwijkend zijn van vorig jaar. Doordat veel activiteiten niet door gingen i.v.m. Corona, maar er blijven vaste kosten want die gaan door. Er is kascontrole gedaan door Mevr. Van Hoofden, Hr. Mayers en Hr. Nelemans en die keuren de controle goed dus er is decharge voor de penningmeester die ook goedgekeurd word door de aanwezige leden. .

  1. Benoeming nieuwe kascommissie, 
  2. Hr. Havinga, Hr. Weterings ,en als reserve Hr. Nelemans
  3. Bestuurssamenstelling:

Hr. Broeders en Hr. Van de Wege treden volgens de statuten af maar zijn niet meer herkiesbaar. Hr. Broeders was ook vice penningmeester dus ook daar kan er een opvolger komen. Voor al hun jaren is veel dank verschuldigd voor hun inzet en tijd, dus word er door de vice secretaris Wilma Nelemans aan beide heren een attentie aangeboden als dank voor al die jaren met een dik applaus van de aanwezige leden.

Verkiezing van de nieuwe voorzitter en secretaris.

Er zijn geen nieuwe aanmeldingen binnengekomen en ook niet vooraf aan de vergadering. Dus nemen Henk Frishert en Wilma Nelemans de taken over als voorzitter en secretaris en Corrie Keulemans wordt de vice penningmeester.

9 berichten van de Federatie.

Die is lid van KNVG/NVOG en wil meebeslissen over het pensioen van de gepensioneerden, er  zijn3 miljoen gepensioneerden. Alle informatie is te vinden op de website van de Federatie Philips gepensioneerden .Er wordt verder gesproken naar aanleiding van een vraag om dit lidmaatschap aan te houden, dit kost 10% van het jaarlijkse budget. Na wat gediscussieer wordt er besloten om dit te beëindigen per 2022. iedereen kan ook zelf lidmaatschap aanvragen bij de KNVG.

  1. Toekomst en voortbestaan van de Senioren Vereniging Philips/Bosch.Henk ligt de beweegredenen toe om wel of niet verder te gaan met deze terug lopende club. Ook is het zo dat de wet op de verenigingen is gewijzigd per 1 juli jl. en dat voor ons als vereniging consequenties gaat krijgen wat veel kosten met zich meebrengt en een grote administratieve rompslomp. Na de toelichting van de voorzitter is er het idee om dan volgend jaar nog in deze vorm door te gaan en kijken hoe het zich weer ontwikkeld en volgend jaar in september te evalueren om de keus te maken om in 2023 te stoppen en er een andere soort club van te maken waar de leden zich ook in kunnen vinden met activiteiten Er wordt gestemd door de leden en er is veel begrip en stemt iedereen er mee in om dit zo te gaan doen.
  2. Concept Jaarprogramma 2022   Henk presenteert het jaarprogramma 2022 wat onder voorbehoud is omdat dit nog goedgekeurd moet worden bij de Dorpsherberg. (kan evt. datums wijzigen)

12.Rondvraag

Evert wil iedereen erop wijzen dat de komende tijd er een Q code nodig is voor het betreden van horeca, theater concerten en cultuur zoals musea. Indien mensen geen smartphone hebben is het mogelijk om dit ook uit te printen.

Indien ze dit willen doen kunnen familie of bekenden daar bij helpen en ze kunnen ook naar de computerclub komen dan kunnen ze het daar ook doen. En die is weer op 5 oktober in de Wegwijzer.Verder is er een opmerking over huisbezoek wat in het slob is geraakt door de corona. Wilma is hier het aanspreek punt voor, dus meld aan als er iemand ziek is of in het ziekenhuis ligt. Dan kan er bezoek geregeld worden.

Sluiting.

Henk Frishert bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng en aanwezigheid en sluit deze vergadering af.  

Voorzitter: Henk Frishert                                                                                                  

Secretaris: Wilma Nelemans ,     Penningmeester: Frans van der Meeren ,    16 september 2021


 Excursie donderdag 18 november 2021. Philips Historische Producten

 Op donderdag 18 november 2021.

Bezoeken de leden van seniorenvereniging met hun introducés de Philips Historische producten expositie Looyenbeemd 24 (poort 7800) 5652 BH in Eindhoven. Wij verzamelen ons in de aankomsthal om 13.30u Waar wij worden ontvangen met koffie of thee. Hierna gaan wij o.l.v. vrijwilligers door de expositie het zal een feest worden van herkenning want diverse Philips producten zijn vroeger in Breda gemaakt of ontwikkeld. Met prachtige foto’s en o.a. de

oude bureaus van Anton en Frits Philips en hoe het allemaal begonnen is. Vanaf 1891de eerste radio, de kooldraad lampen een maquette van het laboratorium van Frayday 1865, Symphonion 1896, Edison Fonograaf 1905 en heel veel Philips producten te veel om op te noemen. Dit moet je gewoon gezien hebben. Eigen bijdrage leden svpb € 3,50. Introducés € 7,50. Betalen bij aankomst. In verband met het aantal gidsen graag opgeven voor deelname voor 14 november bij H. Frishert E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. telefoon 076-5657459. B.g.g. 06-22653246.U krijgt altijd bericht terug, mocht dit niet zo zijn? Dan graag een telefoontje. Het museum is bereikbaarheid met auto via de randweg Eindhoven, afslag 31 (veldhoven)Met openbaar vervoer Buslijn 401 of 402 halte Hurksestraat. Langs Praxis Hurksestraat rechtsaf naar Wekkerstraat linksaf naar Looyenbeemd deze volgen tot bord Philips Historische producten op nummer 24.Ook carpoolen is mogelijk, geef dit door bij inschrijven.

 Henk Frishert

 


 

  Verslag van het kamelenboerderij bezoek op 9 september 2021

Beste SVPB leden, Na een lange periode mochten we weer eens op stap wel met afstand houden, maar dit verhaal gaat niet over Corona maar over kamelen. Met 9 leden en 3 introducés brachten wij en bezoek aan de Kamelenmelkerij Smits in Berlicum.

We werden welkom geheten door Ashwin en Linda, die ons onder het genot van koffie en thee met een plak cake vertellen over deze bijzondere dieren.

Een kameel heeft twee vetbulten, de dromedaris ( gewoon een kameel maar dan anders )heeft een vetbult. Hier hebben ze er honderd stuk van te weten; oudere moederdieren, drie hengsten verder nog pubers en dan ook nog kalfjes. Ze beschikken over ruimte in de weides en in twee grote stallen. In een van de stallen is de melkinstallatie waar deze dromedarissen gemolken worden, elke dag s ’morgens om 7 uur en s ’avonds om 17.45u.

Een dromedaris geeft ongeveer drie liter melk per melk per melkbeurt dus zo’n 6 liter per dag. Deze melk is minder vet dan van koeien bijvoorbeeld. Er zijn nu 25 dieren die ze melken maar willen groeien naar 40 melk dieren, hierbij is de ruimte geen enkel probleem( genoeg plaats daar ) Een liter melk kost €10, - in de Arabische landen is kamelenmelk een alledaags voedingsproduct, in ander delen van de wereld is deze gezonde bron van voedingsstoffen niet zo bekend.

Er is maar 1 kamelenmelkerij in Europa. Om de drie a vier maanden komt de dierenarts op bezoek t.b.v. het welzijn van deze dieren.

Nou ze hebben een bruin leven hebben we met eigen ogen kunnen zien daar, het was een unieke ervaring hoor.

In de kleine winkel worden nog diverse producten verkocht zoals, bonbons, zeep likeur en melk natuurlijk. Conclusie, het zijn aaibare aparte dieren heel nieuwsgierig en fotogeniek. We hebben genoten van dit alles en danken Linda en Ashwin en Frank voor de middag, en Henk voor zijn idee om dit bedrijf eens te bezoeken.

 Groeten van uw agrarische verslaggever, Kees Nelemans

 


 

 Verslag van de najaarsbingo op 23 september

Eindelijk was het zover. 

Na de corona toestand kon de herfstbingo weer beginnen. 

De opkomst was niet echt groot zodat de kans op een prijs heel groot was. 

Wel jammer voor de organisatie die zoals altijd weer erg zijn best heeft gedaan. 

Het was wel erg wennen met stand ups en af en toe een foute bingo. 

Maar dat mocht de pret niet drukken. Het was heel gezellig en aan de tafel met 

de meeste prijzen het gezelligst. 

Als slot kwam de hoofdprijs, een cadeaubon van Jumbo aan de beurt. 

H eb je die, dan moet je een stukje in de Phili plus schrijven. 

Er zijn dan mensen die roepen: Ik heb bijna bingo maar een stukje schrijven is heel moeilijk. 

Heb je dan bingo, dan laat je jezelf niet tegenhouden door zo'n akelig stukje. 

Je roept  : Bingo ! Krijgt de bon en er is altijd wel iemand die je helpt met dit stukje te schrijven. 

Dat was ook nu het geval. (Gelukkig) 

Kom dus gerust naar de Kerstbingo en ben niet bang om de hoofdprijs te winnen. 

Ook bij de ander activiteiten is iedereen welkom. 

We zijn met weinig maar de senioren vereniging is er nog steeds. 

Hulpje van Lenie van de Mey 


 De wandeling van Baronielaan en omgeving 14 oktober 2021

 Met wat spaarzame zonmomenten maar toch nog 17 graden op de thermometer was het uitstekend weer om een wandeling te maken op donderdag 14 oktober . Henk had  weer een leuke wandeling geregeld, dit keer met gids Adri op de Beek van Gilde de Baronie.  Het was verzamelen in de Vijverstraat tegenover de Wilhelminavijver, met elf leden toch ietwat mager, maar het was weer gezellig om elkaar te treffen. Na eerst wat uitleg en informatie van onze gids  Adri over het ontstaan van het Wilhelminapark na de sloop van de vestingwallen en poorten, hoe de grondgebieden toen lagen ten opzichte van Breda, Princenhage, Teteringen en Ginneken.

Breda was toen eigenlijk maar een hele kleine kern binnen de singels.  Wij lopen naar de Parkstraat, een flinke brede straat zoals we die wel meer zien in Breda.     Op de hoek waar wij nu staan stond een prachtige villa ’Sunny Cottage’ genaamd en is helaas in 1987 gesloopt om te wijken voor moderne appartementen. Gelukkig zijn er nog mooie foto’s van het pand te vinden in het stadsarchief. We gaan verder naar de Baronielaan vroeger de ‘Boulevard ‘genaamd en zien al wandelend een mooie brede straat met huizen gebouwd in diverse stijlen, de zgn. ecliptische stijl. Die moet je gewoon nog eens gaan bekijken als je in Breda bent. We steken over en lopen door een soort steeg en komen in de wijk Zandberg waar we betonblokhuizen zien staan, een goedkoper en snelle manier van bouwen toen. Door de wijk lopen we naar de Ginnekenweg een levendige straat met veel winkels en ook veel statige huizen. Hier begint ook de Zandberglaan met mooie  villa’s waaronder veel met riet gedekte daken, en de prachtige Sacramentskerk.  Met straten als Weth.Romboutstraat en Min. Nelissenstraat en de Roy van Zuidewijnlaan, de 1e en 2e Munstraat heeft de wijk iets Wassenaarsachtig.  Vanuit de Zandberglaan lopen we via de Tulpstaat de bloemenwijk in, straten hebben allemaal bloem namen  zoals  Hyacintenplein en Zonnebloemstraat en Klimopstraat??.(ja echt waar)  Adri vertelt over het  oorlogsdrama wat daar is gebeurd met 19 onderduikers dat verkeerd is afgelopen helaas door verraad.                                                   

Ook verteld hij dat hij als kind hij Sint Nicolaas over het steile dak van de overburen zien lopen , echt waar gebeurd. We lopen door de bloemenwijk weer via Koninginnestraat naar de Ginnekenweg en nemen na  zo’n 5,6 km wandelen ook afscheid van onze gids Adri die fijne uitleg gaf over deze bijzondere wandeling, Henk bedankt hem daar ook voor.

Wij nemen nog een afzakkertje bij café Noir aan de Ginnekenweg, dat smaakt wel nu. We weten weer iets meer over onze ‘parel in het Zuiden’  en er is nog veel meer. Maar dat doen we een ander keer, Henk weer bedankt voor het goede idee wat eigenlijk vorig jaar was gepland maar gelukkig is er nu van gekomen. We kijken weer uit naar de volgende activiteit waar hopelijk meer leden bij zullen zijn.                                                                             

 Groetjes van Kees N , met de pen , wel thuis allen.

 


 

ONZE JARIGE LEDEN.

 November:                                                                                     December

1   T.Stok-Lips                                                                               2  H.Rops

18  M.J.Vink                                                                                    9  A.W.P.Ebben

27  S.J.v.Ooijen-Heeringa                                                                 15C.G.Bekkers

27P.S.J.Weterings                                                                            17W.C.Nelemans-Vrolijk

                                                                                                      31F.L.Stok


 Kopij voor de volgende Phili-Plus nr.4 voor dec.2021 a.s. (verslagen van wandeling, reizen en excursies ) naar Henk Frishert of Wilma Nelemans gestuurd worden. Ingezonden stukken blijven voor de verantwoording van de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten, in overleg met de auteur, of niet te plaatsen, met opgave van reden


Voorzitter/Soos/WEer

  Hr.H.Frishert

   Bernhardsingel 4

   4811 SK Breda

   076-5657459

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Penningmeester

  Hr.F.van de Meeren

  Gaffelstraat 76

  4835 AP Breda

  0653845357

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Secretaris

  Mevr.W.Nelemans-Vrolijk

  Overakkerstraat 107a4

  4834 XK Breda

  076-889060

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Redacteur Phili-Plus

  Hr.S.Wirjosentono

  Jan de Wittstraat 16

  5037 RE Tilburg

  013-4633376

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Vice Redacteur Phili-Plus

  Hr.H.Klaassens

  Maaibeemd 95

  4824 ND Breda

  076-5418562

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Welzijn+Soos+WEer

  Mevr.C.Keulemans

  Oede vHoornestraat 20

  4811 KP Breda

  076-5221302

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


 JAAR PROGRAMMA 2022

4 januari

computerclub

De Wegwijzer

6 januari

Nieuwjaarsreceptie

De Dorpsherberg

11januari

Hobbyclub

De Wegwijzer

27 januari

Soos

De Dorpsherberg

1 februari

Computerclub

De Wegwijzer

3 februari

 Bos Wandeling

Met Gids P.de Leeuw

8 februari

Hobbyclub

De Wegwijzer

24 februari

Excursie Dorpsdokter

Hilvarenbeek

1maart

Computerclub

De Wegwijzer

8 maart

Hobbyclub

De Wegwijzer

?? maart

Etentje

n.n.b.

5 april

Computerclub

De Wegwijzer

12 april

Hobbyclub

De Wegwijzer

7 april

Paasbingo

De Dorpsherberg

21 april

Wandeling Blind Walls Gallery

Vertrek Mols Parking

12 mei

Dagtocht Busreis

Mechelen

2 juni

Excursie Bevrijdingsmuseum

Nieuwdorp

6 september

Computerclub

De Wegwijzer

18 augustus

Dag toch eigen vervoer

Woudrichem /Loevestein

6 september

computerclub

De Wegwijzer

8 september

Excursie Boerenbond museum

Gemert

15 september

Ledenvergadering

De Dorpsherberg

29 september

Najaars bingo

De Dorpsherberg

4 oktober

Computerclub

De Wegwijzer

6 oktober

Wandeling .KMA

Gilde de Baronie

11 oktober

Hobbyclub

De Wegwijzer

20 oktober

soos

De Dorpsherberg

1 november

computerclub

De Wegwijzer

3 november

Foto’s en Dia’s

De Dorpsherberg

8 november

Hobbyclub

De Wegwijzer

17november

Excursie gevangenismuseum

Merksplas

6 december

computerclub

De Wegwijzer

13 december

Hobbyclub

De Weg Wijzer

22 december

Kerstbingo

De Dorpsherberg

Print dit uit en hang op zodat u alles bijeen heeft


 

 

Speedymax Webdesign - Webmaster