Verenigings doelstelling


SENIOREN VERENIGING PHILIPS BOSCH

De vereniging svpb is gevestigd te Breda, opgericht op 29 maart 1988 en ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Op 16 november 1995 is er een notariële akte van opgemaakt. De jongste uitgave van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is van februari 1996.

Doel en middelen:

De svpb stelt zich ten doel, de relatie van de leden met de voormalige werkomgeving te handhaven, de belangen van de leden te behartigen en de binding tussen de leden te bevorderen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • Het onderhouden van de contacten met Philips/ Bosch.
  • Het, indien nodig en gewenst, in contact brengen van leden met bevoegde instanties.
  • Het houden van 1 ledenvergadering per jaar.
  • dorpsherbergHet organiseren van 2 soosmiddagen per jaar in “De Dorpsherberg”, Willem Alexanderplein 4 te Teteringen, waarvan 3 met een bingo.
  • Het voor en door haar leden organiseren, respectievelijk bevorderen van vormende en ontspannende activiteiten in groepsverband.
  • Het bevorderen van de solidariteit onder de leden, bijvoorbeeld in de vorm van ziekenbezoek, hulp, aandacht bij jubilea en overlijden, daarbij bouwend op de al aanwezige onderlinge relaties.
  • Het organiseren van hobbymiddagen en computerclub.

Naast het reglementaire bestuur kent de vereniging:

  • Een activiteitencommissie, die zich bezighoudt met de organisatie en eventueel begeleiding van een eendaagse busreis, excursies, museumbezoeken, wandelingen, etc.
  • Een redactiecommissie, die zorgt voor de inhoud van de website en de uitgifte van het mededelingenblad “phili-plus” dat 4 maal per jaar verschijnt.

 

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij onze secretaris: Wilma Nelemans-Vrolijk, Overakkerstraat 107 a4, 4834 XK, Breda.